ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЕКСПЕРТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СЕРІЇ ГРУПОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Олександр Євгенійович Архипов, Софія Анатоліївна Архіпова

Анотація


Запропоновано технологію оцінювання рівня компетентності експерта безпосередньо із сукупності експертних оцінок, отриманих під час проведення серії групових експертиз. Індивідуальні оцінки представляються в метричній або ранговій шкалі. При цьому передбачається, що кожну групову експертизу можна інтерпретувати як ряд незалежних індивідуальних експертиз. Тоді результати серії таких групових експертиз, отриманих при груповому експертуванні множини (ряду) об'єктів експертизи, можуть бути представлені у вигляді сукупності послідовностей (рядів) індивідуальних експертних оцінок, що об'єднуються загальним протоколом групової експертизи. Впорядковані за об'єктами експертизи сукупності оцінок, отриманих від кожного експерта, являють собою вектор в багатовимірному просторі оцінок, розмірність якого задається числом об'єктів експертизи. Координатами цього вектора є кількісні значення індивідуальних оцінок, виставлених одним експертом кожному з об'єктів, що експертуються. Кожен вектор визначає точку в просторі об'єктів групової експертизи, яка є образом відповідного експерта.

Всі образи об'єднуються в кластер образів експертів. За підсумками кластеризації визначаються координати центру кластера, а потім для образу кожного з експертів розраховується його віддаленість (відстань) від центру. Введено шкальне перетворення, що дозволяє зв'язати величину цієї відстані з рівнем компетентності експерта. Запропонована регресійна модель, що зв'язує кількісну оцінку компетентності експерта з моментними характеристиками розподілу сукупності значень індивідуальних експертних оцінок, виставлених одним експертом. Використання цієї моделі істотно спрощує обчислення рівнів компетентності експертів.

Ключові слова


групова експертиза; компетентність експерта; шкальне перетворення

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Arkhipov A.E., Arkhipova S.A. Mathematical modeling of social systems and processes: Educational handbook. Kyiv, Polіtekhnіka Publ, 2002, 60p. (in Ukrainian).

Arkhipov A.E., Arkhipova S.A., Nosok S.A. Models of expert competence. Intelligent System of Decision Support and Applied Aspects of Information Technology (ISMIT'2006). Proceedings of the International Scientific Conference.Evpatorija, 2006, vol. 1, pp. 22-25. (In Russian).

Arkhipov A.E., Arkhipova S.A., Nosok S.A. O postroenii modeli kompetentnosti eksperta [On the construction of a model of expert competence]. Systemni tekhnolohiyi. Systemy upravlinnya, kontrolyu ta tekhnichnoyi diahnostyky: Zbіr. nauk. prats' [System technologies. Management systems, control and technical diagnostics. Collection ofscientific papers], 2006, no.8, pp. 22-25. (In Russian).

Arkhipov A.E., Arkhipova S.A., Nosok S.A. Primenenie klasternogo analiza dlia strukturirovaniia dannykh ekspertnogo oprosa [The use of cluster analysis for structuring data expert survey]. Adaptyvni systemy avtomatychnoho upravlinnia Zbіr. nauk. prats' [Adaptive automatic control system. Collection ofscientific papers], Dnipropetrovs'k. System technology. 2003, no. 6(26), pp.55-61. (In Russian).

Arkhypov, O.Ye. and Arkhipova, S.A. Evaluation of the quality of the experts according to expertise on many objects, Zakhyst informatsii, 2011, no.4 (53), pp.45–54. (in Ukrainian).

Ghnatijenko Gh.M., Snytjuk V.Je. Expert technology decision making: Monograph Kyjiv, TOV Maklaud, 2008, 444 p. (in Ukrainian).

Ghrabovecjkyj B.Je. Economic forecasting and planning. Kyjiv, Centr navchaljnoji literatury, 2003, 188p. (in Ukrainian).

Dubrovskii S.A. Using expert estimates in problems of pre algorithmization. Moskow, Elektronika, 1984, 36p. (In Russian).

Kitaev N.N. Group expert assessments. Moskow, Znanie, 1975. 64p. (In Russian).

Litvak B.G. Expert information: methods for the preparation and analysis. Moskow, Radio i sviaz', 1982, 184p. (In Russian).

Malin A.S., Mukhin V.I. Research of management systems. Moskow, Publ. home GU VShE, 2004, 400p. (In Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Архипов А.Е., Архипова С.А. Математичне моделювання соціальних систем і процесів: Навч.-метод. посіб. – К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2002. – 60с.

2. Архипов А.Е., Архипова С.А., Носок С.А. Модели компетентности эксперта // Міжнародна наукова конференція Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій (ISMIT'2006), м. Євпаторія, 15-19 травня 2006р., том 1. – С. 22-25.

3. Архипов А.Е., Архипова С.А., Носок С.А. О построении модели компетентности эксперта // Системні технології. Системи управління, контролю та технічної діагностики: Збір. наук. праць. – 2006. Вип.8. – С. 22-25.

4. Архипов А.Е., Архипова С.А., Носок С.А. Применение кластерного анализа для структурирования данных экспертного опроса // Адаптивні системи автоматичного управління: Межвідом. науково-техн. зб. – Дніпропетровськ: Системні технології, 2003. – Вип.6(26). – С.55-61.

5. Архипов О.Є., Архіпова С.А. Оцінювання якості роботи експертів за даними багатооб’єктної експертизи (стаття) // Захист інформації. – 2011. – №4 (53), – С.45 – 54.

6. Гнатієнко Г.М., Снитюк В.Є. Експертні технології прийняття рішень: Монографія. – К.: ТОВ «Маклаут», – 2008. – 444 с.

7. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188с.

8. Дубровский С.А. Использование экспертных оценок в задачах предварительной алгоритмизации. – М.: ЦИНИ ”Электроника”, 1984. – 36с.

9. Китаев Н.Н. Групповые экспертные оценки. – М.: Знание, 1975. – 64с.

10. Литвак Б.Г. Экспертная информация: Методы получения и анализа. – М.: Радио и связь, 1982. – 184с.

11. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. – 400с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.