СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ФОРМА ПЕРЕТВОРЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СУБКУЛЬТУРИ

Ольга Ігорівна Божок

Анотація


Досліджуються особливості механізму реалізації соціального партнерства в системі управлінських відносин, забезпечення якого залежить від світоглядних уявлень державних службовців. Світоглядний континуум державної служби представлений адміністративною субкультурою, яка визначається як комплекс духовно-ментальних чинників, усталених традицій, етичних норм, стереотипів, вкорінених у загальній культурі державного управління. Запропоновано думку, що успішне впровадження соціального партнерства обумовлюється трансформаціями соціокультурного виміру діяльності учасників партнерських відносин. 


Ключові слова


державне управління; соціальне партнерство; державна служба ; професійні субкультури; адміністративна субкультура

Повний текст:

PDF

Посилання


On Social Dialogue in Ukraine. Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2010. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2862-17 (In Ukrainian).

Babyntsev V. P. Subkultura biurokratyy: pryhovor modernyzatsyy Rossyy? [Subculture bureaucracy: sentence for modernization of Russia?]. Nauchniy zhurnal «Vlast», 2013, no. 1. pp. 20-25.

Hromova O.N. Conflictology. Moskva, Tandemo, ЭKMOS, 2000, 320 p. (In Russian).

Kovbasiuk Yu. V. Encyclopedia of Public Administration. Vol. 8. Public governance. Kyiv, NADU, 2011. 630 p. (In Ukrainian).

Kovbasiuk Yu. V. Encyclopedia of Public Administration. Vol. 5. The Territorial Administration, Kharkiv, Mahistr, 2011, 408 p. (In Ukrainian).

Kovbasiuk Yu. V. Encyclopedia of Public Administration. Vol. 2: Methodology of Public Administration. Kyiv, NADU, 2011, 692 p.

Kudriachenko A. I. Sotsialne partnerstvo: yevropeiskyi dosvid i Ukraina [Social partnership: European experience and Ukraine], Stratehichni priorytety, no. 3 (8), 2008, pp. 132-141.

Maslov A. O. Marhinalne u sferi administratyvnoho upravlinnia [Marginalized in administrative management] Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2005, pp. 50-54.

Myll D. Reflections on Representative Government Moskov, Knyha po Trebovanyiu, 2012. 365 p. (In Russian).

Naumenko O. M. The formation and development of administrative subcultures in Ukraine. Odesa, 2006. 199 p.

Obolenskyi O. Yu. State Service. Kyiv, KNEU, 2003. 344 p.

Olentsevych N. V. Sotsialne partnerstvo yak forma zdiisnennia sotsialnoho dialohu [Social partnership as a form of social dialogue]. Publichne upravlinnia KhKhI stolittia: vid sotsialnoho dialohu do suspilnoho konsensusu. Kharkiv, Mahistr, 2014. pp. 180-182.

Petrovskyi P. M. Humanities resource of democratization of state administration of Ukraine: Theoretical aspects. Lviv: LPIDU NADU, 2013, 265 p. (In Ukrainian).

Petrovskyi P. M. Problema vyznachennia suchasnoi paradyhmy derzhavnoho upravlinnia [The problem of determining the current paradigm of public administration]. Visnyk NADU, 2006, vol. 2, pp. 60-65.

Solodov V. Jelektronnaja bjurokratija: postbjurokratija ili sverhbjurokratija? [E-bureaucracy: after-bureaucracy or over-bureaucracy?]. Vlast, 2007, no. 4, pp. 41-45.

Tymoshyk M. S. Ukrainian information space . Kyiv, KNUKiM, 2014. 380 p. (In Ukrainian).

Tykhovodova A. V. Sotsyalnoe partnerstvo: sushchnost, funktsyy, osobennosty razvytyia v Rossyy [Social partnership: the nature, functions, features of development in Russia] Yzvestyia Rossyiskoho hosudarstvennoho pedahohycheskoho unyversyteta ym. A. Y. Hertsena, 2008, no. 58, pp. 297-301.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» [Електронний ресурс]: станом на 23.12.2010 р. / Офіційний портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2862-17.

2. Бабинцев В. П. Субкультура бюрократии: приговор модернизации России? // Власть: научный журнал. – 2013. – № 1. – С. 20-25.

3. Громова О.Н. Конфликтология: курс лекций. – Москва: Ассоциация авторов и издателей «Тандемо»; ЭКМОС, 2000. – 320 с.

4. Ковбасюк Ю. В. Енциклопедія державного управління [Текст]: у 8 т. / наук.ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. — К.: НАДУ, 2011. Т. 8: Публічне врядування; Львівський регіональний інститут державного управління Національна академія державного управління при Президентові України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 630 с.

5. Ковбасюк Ю. В. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. При Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – Т. 5: Територіальне управління. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 408 с.

6. Ковбасюк Ю. В. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. Т. 2: Методологія державного управління / наук.-ред. Колегія: Ю. П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011. – 692 с.

7. Кудряченко А. І. Соціальне партнерство: європейський досвід і Україна // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 3 (8). – С. 132-141.

8. Маслов А. О. Маргінальне у сфері адміністративного управління // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – №20. – С. 50-54.

9. Милль Д. Размышления о представительном правлении. – М.: Книга по Требованию, 2012. – 365 с.

10. Науменко О.М. Становлення й розвиток адміністративної субкультури в Україні: Дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / О.М. Науменко; Південноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. – О., 2006. – 199 с.

11. Оболенський О. Ю. Державна служба: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 344 с.

12. Оленцевич Н. В. Соціальне партнерство як форма здійснення соціального діалогу // Публічне управління ХХІ століття: від соціального діалогу до суспільного консенсусу: зб. тез до XІV Міжнар. наук. конгресу. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – C. 180-182.

13. Петровський П. М. Гуманітарний ресурс демократизації державного управління України: теоретико-методологічний аспект. – Львів: ЛПІДУ НАДУ, 2013 р. – 265 с.

14. Петровський П. М. Проблема визначення сучасної парадигми державного управління // Вісник НАДУ. – 2006. – № 2. – С. 60 – 65.

15. Солодов В. Электронная бюрократия: постбюрократия или сверхбюрократия? // Власть: Научный журнал. – 2007. –№ 4. – С. 41-45.

16. Тимошик М. С. Український інформаційний простір: Науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв / Гол. редактор М. С. Тимошик. – К.: КНУКіМ, 2014. – 380 с.

17. Тиховодова А. В. Социальное партнерство: сущность, функции, особенности развития в России // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2008. – № 58. – С. 297 – 301.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.