ІДЕЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Сергій Васильович Войтко, Аліна Юріївна Дубівка

Анотація


Сучасна управлінська парадигма формується на засадах концепції сталого розвитку та комплексної інформатизації управлінських процесів. Основні ідеї сталого розвитку формуються за трьома напрямами: екологічним, соціальним, та економічним. Формування концепції сталого розвитку та її активна підтримка у міжнародних спільнотах, актуалізували становлення і розвиток її основних засад в Україні. Впровадження основ ідеології сталого розвитку у практиках окремих підприємств ставить перед сучасними управлінцями нові завдання, зокрема, це створення інформаційної платформи за допомогою якої стає можливим інформування співробітників про основні ідеї концепції сталого розвитку, налагодження корпоративної взаємодії серед працівників у досягненні комплексної стратегії організації у сфері сталого розвитку.

Інструментом популяризації цінностей сталого розвитку у спосіб комплексної інформатизації управлінських процесів постають платформи корпоративних інформаційних систем.

Таким чином, розробка, програмування та реструктуризація архітектури корпоративних інформаційних систем на підприємствах має відбуватися в рамках довготривалого планування діяльності організації, особливо у разі перспектив виходу її на міжнародний рівень. При спробах організувати управлінську діяльність «тут і зараз», необхідно осмислювати наслідки своїх рішень та зважати на важливість прийнятого рішення для майбутніх поколінь. Популяризація цінностей концепції сталого розвитку на платформах корпоративної інформаційної системи може транслювати корпоративну місію, цілі, цінності організації, безперервно нагадуючи працівникові, будь то менеджер, спеціаліст або технічний виконавець про корпоративну єдність у виконанні свого професійного обов’язку щодо збереження ресурсів.

Ключові слова


сталий розвиток; управління; корпоративні інформаційні системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Kaufman F. Data systems that cross company boundaries. Harvard Business Review, 1996, vol. 44, no. 2, pp. 141-155

Derkach M. I. Kontsept staloho rozvitku yak dominantna ideolohiya lyuds'koyi tsyvilizatsiyi u XXI st. [The concept of sustainable development as dominant ideology of the human civilization in the XXI century.]. Herald of the Dnepropetrovsk National University, 2009, no. 3/1, pp 185-191.

Kucyk P. O. Informacijni systemy obliku u korporatyvnomu upravlinni: konceptualjnyj pidkhid [Accounting information systems in corporate governance: a conceptual approach]. Accounting and Finance, 2013, no 4, pp. 52-59.

Lebedjev I. V. Zabezpechennja stalogho rozvytku na zasadakh korporatyvnoji socialjnoji vidpovidaljnosti [Sustainable development on the basis of corporate social responsibility]. Actual problems of economics, 2013, no 1(139), pp.106-116.

Litnarovych R. M. Platformy korporatyvnykh informacijnykh system [Platforms of corporate information systems]. Rivne, MEGU, 2012. 130 p.

National corporate governance principles as a basis for development of economy of Ukraine. Available at: http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/2716-natsionalni-printsipi korporativnogo-upravlinnja-jak-osnova-rozvitku-ekonomiki-ukrayini.html (In Russian).

Pavlenko LA Korporatyvni informacijni systemy [The Corporate Information Systems]. Kharkov, INZHEK, 2003, 260 p.

Pleskach V. L. Informacijni systemy i tekhnologhiji na pidpryjemstvakh [Information systems and technology in enterprises]. Kyiv, Znannja, 2011, 718 p.

Semenov V.F. Ekologhichnyj menedzhment [Environmental Management]. Kyiv, Centr navchaljnoji literatury, 2004, 516 p.

Zgurovsky M. Z. Stalyj rozvytok reghioniv Ukrajiny [Sustainable development regions of Ukraine. Kyiv, NTUU "KPI", 2009, 197 p.

The site of Employers Confederation of Ukraine. Available at: http://www.confeu.org/ua/competitiveness/csr.html

The site of the UN in Ukraine. Available at: http://www.un.org.ua/ua/what-rio

The President of Ukraine. Available at: http://www.president.gov.ua/documents/18688.html

Site of World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development. Available at: http://wdc.org.ua/uk/services/country-profiles-visualization


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Kaufman F. Data systems that cross company boundaries / F.Kaufman  //  Harvard  Business Review. –1966. – Vol. 44. –No. 2. –P. 141-155.
 2. Деркач М. І. Концепт сталого розвитку як домінантна ідеологія людської цивілізації у XXI ст./ М. І. Деркач // Вісник Дніпропетровського університету. – 2009. – Вип. 3/1. – С.185-191.
 3. Куцик П. О. Інформаційні системи обліку у корпоративному управлінні: концептуальний підхід / П. О. Куцик // Облік і фінанси. – 2013. – № 4. – С. 52-59.
 4. Лебедєв І. В. Забезпечення сталого розвитку на засадах корпоративної соціальної відповідальності / І. В. Лебедєв // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1(139). – С.106-116.
 5. Літнарович Р. М. Платформи корпоративних інформаційних систем / Р. М. Літнарович. – Рівне: МЕГУ, 2012. – 130 с.
 6. Национальные принципы корпоративного управления как основа  развития экономики Украины [Електронний ресурс] // Наукова бібліотека України. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/2716-natsionalni-printsipi korporativnogo-upravlinnja-jak-osnova-rozvitku-ekonomiki-ukrayini.html
 7. Павленко Л. А. Корпоративні інформаційні системи / Л.А. Павленко. – Х. : ІНЖЕК, 2003. – 260 c.
 8. Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах : підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К. : Знання, 2011. – 718 с.
 9. Семенов В. Ф. Екологічний менеджмент : навчальний посібник / В. Ф. Семенов. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 516 с.
 10. Сталий розвиток регіонів України / науковий керівник М.З. Згуровський. – К. : Політехніка, 2009. – 197 с.
 11. Сайт конфедерації роботодавців України [Електронний ресурс].  – Режим доступу : http://www.confeu.org/ua/competitiveness/csr.html
 12. Сайт представництва ООН в Україні [Електронний ресурс].  – Режим доступу : http://www.un.org.ua/ua/what-rio
 13. Сайт Президента України [Електронний ресурс].  – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/18688.html
 14. Сайт Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку [Електронний ресурс].  – Режим доступу : http://wdc.org.ua/uk/services/country-profiles-visualization
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.