ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СОЦІАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРІВ ТА ЇХНІЙ ПРАВОВИЙ СТАТУС

Євген Вікторович Дергачов

Анотація


Метою статті є зазначення правового регулювання та визначення правового статусу правового інженера як суб’єкта соціоінженерної діяльності.

Соціальна інженерія – це наука про соціоінженерну діяльність, система знань про способи і методи трансформації соціологічних і спеціальних суспільно-наукових знань у соціальні програми, проекти і моделі створення нових і удосконалювання існуючих соціальних реальностей.

Існує чотири категорії професійних працівників, яких можна віднести до соціальних інженерів: соціологи різних служб, бюро, центрів, що за родом їхньої діяльності мають соціологічні знання і покликані вирішувати соціологічні проблеми і задачі відповідно до профілю їхніх організацій; професійну групу соціальних працівників, що мають справу з населенням, яке потребує соціального захисту; вчені-соціологи, представники вищих навчальних закладів, що займаються проблемами прикладної соціології і проведенням, як правило, на договірній основі, тих досліджень, що вимагають соціоінженерних знань; вищі органи державної влади – Адміністрація Президента, Кабінет Міністрів, деякі галузеві міністерства і т.ін. – мають у своїй структурі такі допоміжні наукові підрозділи, що прямо пов’язані із соціальною макроінженерією.

Нормативно-правову основу соціальної роботи в Україні визначають юридичні документи, які умовно згруповані у чотири групи відповідно до суб'єктів їх видання: 1) міжнародні нормативно-правові акти (акти, декларації, пакти, конвенції, рекомендації, резолюції ООН, ВООЗ, МОП, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та ін); 2) внутрішньодержавні нормативно-правові акти (Конституція, закони, укази, розпорядження Президента України, постанови уряду України, накази, підзаконні нормативні-правові акти тощо); 3) документи органів місцевого самоврядування (обласні, районні, міські,селищні, сільські ради тощо); 4) рішення, накази, розпорядження керівників підприємств, установ та організацій.


Ключові слова


соціоінженерна діяльність; соціальна інженерія; правове регулювання; правовий статус; соціальний інженер; соціальна робота; соціальний захист

Повний текст:

PDF

Посилання


Konstytutsiia Ukrainy, opublikovana [The Constitution of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine], 1996, № 30, art 141.

Zakon Ukrainy «Pro sotsialni posluhy» [Law of Ukraine "On Social Services"]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine], 2003, № 45, art. 358.

Universal Declaration of Human Rights. Voice of Ukraine, 2008, № 236.

International Covenant on Civil and Political Rights. 19 December 1966.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 19 December 1966.

Postanova KMU “Zahalne polozhennia pro tsentr sotsialnykh sluzhb dlia sim’i, ditei ta molodi”. [Resolution of Cabinet Ministers of Ukraine "General Provisions for the Centre of Social Services for Family, Children and Youth"], Official Courier, 2013, № 160.

Melnychenko A.A. Sotsialna inzheneriia yak faktor zabezpechennia stiikoho rozvytku sotsialnykh system [Social engineering as a factor of sustainable development of social systems]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut". Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo [Proceedings of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politics. Sociology. Right], 2012, № 1, pp. 73-78.

Reznyk Iu.M. Sotsyalnaia inzheneryia kak professyia [Social engineering like as the profession]. Izvestija Tomskogo politekhnicheskogo universiteta [Proceedings of Tomsk Polytechnic University], 2011, Vol. 318, No 6, pp.124-130.

Suimenko Ie.I. Sotsialna inzheneryia. Eksperymentalnyi kurs lektsii [Social engineering. Experimental lectures]. Kyiv, Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [Institute of Sociology of NAS of Ukraine], 2011. 224 p.

Suymenko E.Y. Sotsyalnaia inzheneryia: k voprosu v nauchnom statuse [Social engineering: the question of the scientific status]. Sotsiolohichna nauka i osvita v Ukraini [Of social science and education in Ukraine], 2000, No1, pp. 82-97.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Конституція України, опублікована в Відомостях Верховної Ради України від 23.07.1996 р., № 30, ст. 141.

2.Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року № 966-IV опублікована в Відомостях Верховної Ради України, від 07.11.2003, № 45, стаття 358.

3.Загальна декларація прав людини ООН від 10 грудня 1948 pоку, опублікована в Голосі України від 10.12.2008, № 236.

4.Міжнародний пакт про цивільні і політичні права від 19 грудня 1966 pоку.

5.Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 19 грудня 1966 pоку.

6.Постанова КМУ від 1 серпня 2013 року № 573 “Загальне положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, опублікована в Урядовому кур'єрі від 05.09.2013, № 160.

7.Мельниченко А.А. Соціальна інженерія як фактор забезпечення стійкого розвитку соціальних систем // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Політологія. Соціологія. Право – 2012. – № 1. – С. 73-78.

8. Резник Ю.М. Социальная инженерия как профессия / Ю.М. Резник // Известия Томского политехнического университета. – 2011. – Т. 318. – No 6. – С.124-130.

9. Суіменко Є.І. Соціальна інженерія. Експериментальний курс лекцій:Навчальний посібник. – К.: Інститут соціології НАН України, 2011. – 224 с.

10. Суименко Е.И. Социальная инженерия: к вопросу в научном статусе // Соціологічна наука і освіта в Україні: Зб. наукових праць. – Вып. №1. – К.: МАУП., 2000. – С 82-97.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.